Đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑎̂𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̣. 𝟏. 𝐍𝐮́𝐢 𝐂𝐚̂́𝐦 Còn có tên gọi khác là Thiên Cấm Sơn hay là núi Ông Cấm thì đây là ngọn núi thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là[...]